NIEUWS
 

Brandveiligheid in de Zorg.

20 oktober 2016

Brandveiligheid is in de zorg gelukkig een erkend onderwerp. Er wordt veel geïnvesteerd in brandveiligheid. Ook bestuurlijk krijgt het steeds meer aandacht, maar blijkt het wel 'zoeken'. Wat zijn bestuurlijk relevante keuzes als het gaat om brandveiligheid? Wat het COT betreft vergt het een expliciete visie en een realistische kijk.

In 2011 onderzocht het COT de dodelijke brand bij Rivierduinen. Onze conclusie toen: “er was en is bestuurlijke aandacht voor brandveiligheid, maar dit richt zich sterk op operationele aspecten en minder op strategische aspecten. De focus is komen te liggen op het voldoen aan wet- en regelgeving zonder dat er bestuurlijk inzicht bestond in het restrisico. Brandveiligheid is met name als een bouwthema of BHV thema opgevat en niet als een patiëntveiligheidsonderwerp of een thema dat in samenhang met zorg moet worden gezien.”

Onze aanbeveling toen : "Kom tot een bestuurlijke visie op (brand)veiligheid, mede in relatie tot zorg, leefbaarheid en kosten. Benoem hierin uitgangspunten voor het maken van keuzes over brandveiligheid en stel het gewenste niveau van brandveiligheid vast inclusief het geaccepteerde restrisico. Houd rekening met het feit dat het voldoen aan wet- en regelgeving niet betekent dat het ‘veilig’ is. Cliënten hebben bij een snelle, heftige brand weinig mogelijkheden om zichzelf in veiligheid te brengen. Ook wordt inzet van BHV en/of brandweer bemoeilijkt. Neem dergelijke zaken - mede op het grensvlak tussen zorg, beschermen (verplichte opname/ gesloten afdeling) en veiligheid bij brand - mee in de visie. Benut de visie in het verder vergroten van de bewustwording van medewerkers als het gaat om veiligheid."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam enige tijd later tot een vergelijkbare conclusie en aanbeveling. Rivierduinen heeft onder andere een brandveiligheidsvisie opgesteld. Inmiddels hebben wij ook met tientallen instellingen gesproken over brandveiligheid en vooral over het maken van bewuste keuzes: wat wel en wat niet? Hoe ver wil je gaan? Verplichte controles bij risicovol gedrag? Wel of niet streng handhaven rookverbod? Ook als dit betekent dat cliënten onrustig of soms agressief worden? Wat doe je als iemand meerdere malen zich niet houdt aan de regels? Wel of niet oefenen met cliënten? Hoe staat het met voorlichting aan cliënten en familie over brandveilig leven? Hoe gezellig mag het zijn als dit brandrisico's met zich meebrengt? En vooral: zijn we bereid risicogestuurd te werken? Zo ja, wat betekent dat dan?

In januari 2014 maakten wij in opdracht van de Brancheorganisaties Zorg samen met vele instellingen, inspecties, brandweer en anderen een ambitiepaper over risicogestuurde brandveiligheid. Wat is het? Hoe kun je het toepassen? Wat is er nog voor nodig? Veel instellingen hebben op creatieve wijze oplossingen gevonden voor lastige vraagstukken op het grensvlak van brandveiligheid, leefbaarheid en zorg.

Steeds vaker willen management en bestuur actief betrokken zijn bij brandveiligheid, omdat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen. De impact van brandcalamiteiten is immers groot. Wij helpen hen de eigen visie op brandveiligheid expliciet te maken: wat verwacht de organisatie van medewerkers en welke randvoorwaarden realiseert de organisatie hiertoe? Centraal staat hierin wat wij realistische brandveiligheid noemen. Vanuit inzicht in werkelijke risico's, bewuste bestuurlijke keuzes maken die worden uitgewerkt in samenhangende, uitvoerbare maatregelen. Geen papieren werkelijkheid of compliance-veiligheid.

Realistische brandveiligheid betekent dat collega's weten wat er van hen wordt verwacht, zowel qua gedrag als qua handelen. Het ontwikkelen van de visie is bij uitstek een enthousiasmerende manier om het bewustzijn op dit onderwerp te vergroten. Een beperkte inspanning met een hoog rendement. Een gesprek over brandveiligheid is geen taboe, maar juist een teken van professionaliteit. Dit is een intern gesprek, maar zeker ook een gesprek met partners. Vergeet hierbij ook niet een partner als de corporatie, in een tijd van transitie en scheiden wonen-zorg. Wie doet wat bij serviceflats en andere mengvormen van wonen en zorg.

 
 
Terug naar het nieuwsoverzicht
Zoekt u ook een website?