WETGEVING & OEFENINGEN
 
Wetgeving

Zoals eerder aangekondigd is de Arbo wet ingrijpend veranderd, zeker op het gebied van de bedrijfshulpverlening. De veranderingen zijn een reeks van verbeteringen om de ingewikkelde en vooral administratieve handelingen te verruilen naar een meer praktisch, goedkoper en doelmatig veiligheidsbeleid. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden bij zowel de werknemers als de werkgevers teruggelegd. Hierdoor wordt het mogelijk dat de betrokken partijen zelf invulling aan het Arbo-beleid mogen geven.Met de wijziging beoogd het kabinet de volgende vier belangrijke resultaten.


Ruim tweederde van de Arbo wetgeving wordt geschrapt, alle door Europa opgelegde regels blijven gehandhaafd.
   
De administratieve lastendruk voor werkgevers dient te verminderen met minimaal 25%.
   
De inzet van de Arbeidsinspectie dient effectiever en doelmatiger ingezet te worden,
meer van de zogenaamde projectcontroles.
   
De versoepeling van de Arbo regels voor vrijwilligers en thuiswerkers,
waarbij de bescherming tegen ernstige arbeidsrisico’s dient te blijven bestaan.
   
Uitgangspunt blijft de RI&E en/of de arbeidscatologie.Gevolgen voor de bedrijfshulpverlening

De regelgeving over de deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening wordt zoveel als mogelijk in lijn gebracht met de Europese wetgeving, de nationale aanvullende bepalingen zullen zo veel als mogelijk worden geschrapt.
De Europese richtlijn 89/391/EEG spreekt onder andere van:

één of meerdere werknemers die een specifieke taak hebben op het gebied van de veiligheid
en de gezondheid van de werknemers die-,
   
afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de risico’s e.d. en
   
op basis van risico’s die nooit kunnen worden voorkomen,
   
aangewezen worden en belast zijn met het in praktijk brengen van maatregelen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers, ernstig en onmiddellijk gevaar,
   
recht hebben op een passende opleiding, die indien nodig, op gezette tijd worden herhaald.


Zoals hierboven staat vermeld betekent dat er in de praktijk niet echt schokkende veranderingen plaatsvinden, eerder dan dat de regering zich houdt aan de afspraak dat er minder regels op schrift dienen te staan. Hetgeen resulteert in het verdwijnen van de Arbo beleidsregels. De aanvullende Nederlandse beleidsregels op het gebied van bedrijfshulpverlening vervallen, namelijk:

de nationale getalsnorm van één BHV-ér op de 50 werknemers, het juiste aantal BHV- ers wordt in de toekomst bepaald aan de hand van de beschreven risico’s in de RI&E en arbocatologie.
   
de RI&E en BHV-verplichting voor vrijwilligersorganisaties (indien van geen ernstig arbeidsrisico’s sprake is).
   


BHV WORDT DUS MAATWERK Het opstellen van een risico Inventarisatie & evaluatie
Hieruit kan men dan bijvoorbeeld bepalen hoeveel BHV- ers voor uw bedrijf nodig zijn. De belangrijkste criteria zijn;


De kans dat een ongewenste gebeurtenis zich voordoet;
   
Het effect van de ongewenste gebeurtenis,
   
De mate van afwendbaarheid van de ongewenste gebeurtenis, denk hierbij aan de mate van bekendheid van de aanwezigen met de situatie ter plaatse, en aan de verhouding tussen het eigen personeel en de andere aanwezigen;
   
De mate van beheersbaarheid van een ongewenste gebeurtenis, denk hierbij aan de eventuele beperkingen in de mobiliteit van de aanwezigen (kinderen, patiënten, ouderen, gevangenen e.d.)

Oefeningen


De bedrijfshulpverleners nemen deel aan herhalingscursussen,oefeningen of andere activiteiten met zodanige inhoud en frequentie dat hun kennis en vaardigheden op het gebied van de BHV tenminste op het vereiste niveau gehandhaafd blijft.

De Arbowet geeft aan dat regelmatig ( doch minimaal 1 x per jaar ) oefeningen gehouden moeten worden om het kennisniveau van de BHV-ers op peil te houden.

Afhankelijk van de risico’s, de grote of de complexiteit van uw onderneming dienen dus met regelmaat oefeningen en (bij)scholing plaats te vinden.

Het opstellen van scenario’s, uitzetten van oefeningen, begeleiding- en evaluatie van een ontruimingsoefening alsmede de eindrapportage worden door ons verzorgd.

Door middel van het oefenen kan het bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan bijgesteld worden.

Wij beschikken uit een groot arsenaal aan oefenmiddelen om een realistische oefening op uw locatie voor u te kunnen verzorgen.
 
Zoekt u ook een website?